AVUI A POL

LA RESPOSTA DE LA GRADA CANITO AL POSICIONAMENT DEL CLUB

14/04/2018
Arnau Baqué envia una carta a Roger Guasch on argumenta jurídicament el perquè no estaria justificada la prohibició d'accés als integrants que es van negar a facilitar les seves dades a la policia.

Redacció, 18:15h Arnau Baqué, president de la Grada Canito, va anunciar ahir que compartiria amb tot l'espanyolisme l'escrit que estava redactant amb els arguments jurídics que al seu parer, vindrien a demostrar que no està justificada la deecisió de l'entitat de no permetre accedir a l'estadi els integrants del col·lectiu que s'han negat a facilitar les seves dades personals requerides per Mossos d'Esquadre per integrar-les en un arxiu policial. En el document adjunt que ha fet arribar a Roger Guasch, director general coporatiu blanc-i-blau, que en breu el derivarà al gabinet jurídic per al seu estudi, es mostra efectivament la disconformitat del letrat amb els raonaments fets servits en la reunió mantiguda aquest passat divendres i en el posterior comunicat publicat al seu lloc web:

El letrat explica en la carta, que podeu llegir aquí, com "tal y como ya le manifesté personalmente en la amplia reunión de ayer, presidida por Vd. de manera atenta y cordial, mostré mi disconformidad con los razonamientos jurídicos empleados por la entidad en aras a dar cumplimiento a un requerimiento o solicitud del Cuerpo de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya, que no tiene ningún soporte ni amparo en la legalidad vigente, vulnerando por tanto, de forma flagrante, los derechos más básicos e inherentes que asisten a todos los socios de nuestra querida entidad".

En primer lloc, i relatiu al argument publicat en el comunicat del club en que s'afirma, "Dins de les condicions d'accés que s'han d'incloure en aquest Reglament Intern, els articles 22.2 i 22.4 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades obliguen als clubs de futbol a obtenir la cessió de les dades personals dels membres de la grada d'animació, als efectes de que aquestes dades estiguin disponibles en cas que siguin requerits per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (en l'àmbit territorial català, al cos de Mossos d'Esquadra en la seva qualitat de Policia Judicial) i altres autoritats públiques per situacions de risc i altres circumstàncies. Així es fa constar en el punt 16 de les Normes d'Accés a la Grada d'Animació del RCD Espanyol, que transposa - i compleix -, a més, amb la petició policial explícita de tenir a disposició aquest registre. Així mateix, en la citada legislació vigent s'indica l'obligatorietat del control biomètric per a la entrada a la zona "grada d'animació"", recorda com la Llei de Protecció de Ddaes contempla que aquestes només poden recollir-se  quan comportin un perill real per a la seguretat pública o la repressió d'un delicte, i que es cancelaran quan no siguin necessaris per les investigacions en qüestió, pel que els articles als que fa referència el club res tindrien a veure. A més, la petició per part de la policia hauria d'anar acompanyada d'una petició formal per escrit explicant les raons.

Avui QSF s'ha posat a disposició del club per aportar la seva experiència cas que sigui necessària per arreglar aquesta situació que no fa cap bé a l'espanyolisme

Pel que fa a l'apartat del comunicat del club que manifesta, "Pel que fa a les reivindicacions al respecte de les normes d'accés a la "grada d'animació" per part dels responsables de la Curva RCDE i la Grada Canito, el club ha informat que aquestes normes d'accés han de ser aprovades internament i responen a l'article 6 del Reglament de Prevenció de la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport, que va ser aprovat pel Reial Decret 203/2010, de 26 de febrer. L'esmentat article estableix l'obligació dels clubs de futbol d'aprovar un reglament intern del recinte esportiu, que regula les condicions i els requisits d'accés al seu propi estadi. El citat Reglament és el desplegament de la Llei 19/2017, d'11 de juliol, sobre la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport", Baqué argumenta que la mesura solicitada no te ampara legal per determinar la prohibició d'accés als recintes esportius, ja que el Reglament Regulador General d'Accés i Permanència als espectacles i Recintes Esportius del Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, S.A.D. i el Règim Disciplinari intern, no seria aplicable als integrants de la grada als quals es va prohibir accedir a l'estadi en l'anterior partit jugat a Cornellà-El Prat. Baqué apunta: "Me permito manifestarle que si dicha prohibición se efectuó a petición del Cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya, deberán ser dichos efectivos quienes procedan a la denegación de acceso a los socios, expresando los motivos legales que amparan dicha medida y, reservándose los afectados el ejercicio de las acciones administrativas y legales oportunas para impugnar dicha medida restrictiva de sus derechos. En atención a ello, en mi calidad acreditada de Presidente de la Grada de Animación "Grada Canito", le conmino a que proceda a comunicarme la identidad de los efectivos policiales que dieron dichas órdenes de prohibición de acceso a todas las personas afectadas por la medida, a fin y cuenta de interponer, si lo estimo oportuno, las correspondientes acciones civiles o penales que estime oportuna, en defensa de los derechos e intereses de los socios/as afectados a los que tengo el honor de representar en mi reconocida calidad en la que actúo". És a dir, quedaria clar que els socis als que es va prohibir l'accés no van vulnerar cap normativa legal interna, i que en cap cas se'ls hauria de prohibir d'ara endavant l'accés. 

En la carta, Baqué  insiteix en la seva predisposició com a president de la Canito  per trobar una solució en aquesta problemàtica que al seu paarer "está erosionando profundamente la imagen de la Asociación a la que represento y causando graves perjuicios de difícil reparación a los socios a los que represento y que se hayan en perfecto cumplimiento de sus obligaciones. Atendiendo a la exquisita cordialidad que ayer me mostró Vd. en la reunión celebrada y en la que el trato dispensado por todas las partes intervinientes fue de absoluto respeto y voluntad de hallar un diálogo adecuado para arreglar esta problemática, le agradecería me pudiera dar una respuesta por escrito, a la mayor brevedad posible, a todos los razonamientos de índole jurídica que le he efectuado tras un estudio pormenorizado de la situación en la que nos hallamos desgraciadamente, en aras a que tengan a bien estimar su razonabilidad y, por ello, procedan en consecuencia a lo que les solicito".