AVUI A POL

CONVOCADA JUNTA GENERAL D'ACCIONISTES

09/11/2019
El punt més destacat de l'ordre del dia de la cita del 10 de desembre, l'ampliació de capital que forma part de la reestructuració del deute.

Redacció, 10:30h L'Espanyol ha anunciat ja de manera oficial la data per a la propera JGA, que com s'havia avançat fa uns dies tindrà lloc el proper 10 de desembre. El punt més destacat de l'ordre del dia és l'aampliació de capital ja decidida com a part de la reestructuració del deute mitjançant la qual 50 milions d'euros que entren dintre d'aquest concepte passaran a ser capital; d'una banda, es proposa l'amplicació per valor de 49.999.998 euros mitjançant l'emissió de 8.333.333 noves accions de 6 euros de valor nominal cadascuna d'elles el contravalor del qual consisteix en la compensació de crèdits, i de l'altra, es proposa un augment de capital per un màxim de 375.000 euros mitjançant l'emissió d'un màxim de 62.500 noves accions de sis euros de valor nominal cadascuna d'elles, el contravalor del qual consisteix en aportacions dineràries, amb previsió expressa del dret de subscripció preferent i de subscripció incompleta de l'augment de capital. Amb aquest moviment, els préstecs de Rastar al club, un de 31,1 milions i altres més petits que volten els 19, es convertiran en capital, amb el qual l'Espanyol passarà a tenir únicament un deute que voltaria els 40 quilos: uns 10 es deurien a Chen i la resta, a entitats bancàries i petits creditors.   

 

 

El vicepresident García Pont, parlant el passat estiu d'aquesta ampliació, i des beneficis per al club 

Primer.- Informe del President.Primer.- Informe del President.

Segon.- Examen i aprovació, si escau, dels Comptes Anuals i de l'Informe de Gestió de la Companyia, acompanyats de l'Informe d'Auditoria, corresponents a l'exercici social tancat el 30 de juny de 2019.

Tercer.- Examen i aprovació, si escau, de l'aplicació del resultat corresponent a l'exercici social tancat el 30 de juny de 2019.

Quart.- Examen i aprovació, si escau, de la gestió social portada a terme per part del Consell d'Administració de la Companyia durant l'exercici social tancat el 30 de juny de 2019.

Cinquè.- Aprovació, si escau, de l'Augment de Capital social de la Companyia per import de 49.999.998 euros mitjançant l'emissió de 8.333.333 noves accions de 6,00.-€ de valor nominal cadascuna d'elles el contravalor del qual consisteix en la compensació de crèdits. Consegüent modificació dels articles 5è i 6è dels Estatuts Socials. Delegació de Facultats en el Consell d'Administració.

Sisè.- Aprovació, si escau, de l'Augment de Capital social de la Companyia per un màxim de 375.000 euros mitjançant l'emissió d'un màxim de 62.500 noves accions de 6,00.-€ de valor nominal cadascuna d'elles, el contravalor del qual consisteix en aportacions dineràries, amb previsió expressa del dret de subscripció preferent i de subscripció incompleta de l'augment de capital. Consegüent modificació dels articles 5è i 6è dels Estatuts Socials. Delegació de Facultats en el Consell d'Administració.

Setè.- Reelecció o nomenament d'auditor de comptes de la Companyia.

Vuitè.- Precs i preguntes.

Novè.- Delegació de facultats en el Consell d'Administració, amb expressa facultat de substitució, per a la formalització, interpretació, esmena, i/o execució dels acords adoptats per la Junta General d'Accionistes.